REGULAMIN PLATFORMY
https://zyciewzdrowymstylu.pl/

§ 1.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem URL: https://zyciewzdrowymstylu.pl/ zwanej dalej „Platformą”.

1.2. Platforma prowadzona jest przez Start-up Życie w zdrowym stylu, prowadzony przez Rafała Wenio w ramach Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: Warszawa, al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 Klatka K4, poziom 1, 03-901 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, zwany dalej „Administratorem”.

1.3. Adres Platformy i dane kontaktowe:

1.4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Platformy powinna zapoznać się z jej Regulaminem.

1.5. Administrator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

1.6. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Platformy, każdy z Użytkowników, zwanych dalej „Użytkownikami Platformy”, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

1.7. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Sklep („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem URL: https://zyciewzdrowymstylu.pl/polityka-prywatnosci/.
 

§ 2.
DEFINICJE

2.1. Platforma – platforma internetowa działająca pod adresem: https://zyciewzdrowymstylu.pl/, której zasady działania zostały opisane w niniejszym Regulaminie.

2.2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

a) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: https://zyciewzdrowymstylu.pl/sklep/, prowadzący w ramach Platformy sprzedaż produktów na odległość.

b) Sprzedawca – Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – Start-up Życie w zdrowym stylu prowadzony przez Rafała Wenio. 

c) Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca-Konsument.

d) Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

e) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z Przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

f) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym dokonująca zakupów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy korzystanie ze Sklepu w tym dokonywanie zakupów w Sklepie stanowi dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępniony na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.

g) Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna, w tym dokonująca zakupów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy korzystanie ze Sklepu w tym dokonywanie zakupów w Sklepie nie stanowi dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.

h) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

i) Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania z Platformy oraz nabywania w nim produktów.
 

§ 3.
TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY

3.1. Użytkownicy powinni spełniać następujące wymagania techniczne:

a) Posiadać urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne.

b) Mieć dostęp do sieci Internet.

c) Mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera – ich nowsze wersje).

d) Mieć włączoną akceptację plików cookies oraz Skryptów Java.

3.2. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

3.3. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 3.1. jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.

3.4. Platforma zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

3.5. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3.6. Administrator informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne na Platformie.

3.7. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies zawarte są w dokumencie: „Polityka prywatności i cookies Serwisu: WWW.ZYCIEWZDROWYMSTYLU.PL”, udostępnionej pod adresem: https://zyciewzdrowymstylu.pl/polityka-prywatnosci/. Polityka prywatności i cookies stanowi integralna część niniejszego Regulaminu.


§ 4.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

4.1. Administrator zapewnia techniczną platformę umożliwiającą:

 • dokonywanie zakupów w ramach Sklepu działającego na Platformie,
 • zapoznanie się z materiałami publikowanymi przez Administratora w ramach Bloga.

4.2. Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania nt. udostępniania Użytkownikom Platformy poszczególnych technicznych funkcjonalności Platformy wymienionych w niniejszym Regulaminie. 

4.3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane na Platformie, były jak najbardziej aktualne, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane przez Użytkowników informacje nieprawdziwe lub nieaktualne. 


§ 5.
ZAKRES USŁUG 

5.1. W ramach Platformy Użytkownik ma możliwość:

 • dokonywania zakupów w Sklepie,
 • zapoznania się z treścią Bloga.


§ 6.
SKLEP W RAMACH PLATFORMY

6.1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu o tematyce związanej ze zdrowym stylem życia.

6.2. Oferowane produkty dostępne są wyłącznie w wersji elektronicznej.

6.3. Wraz ze sprzedażą i zakupem produktów udzielana jest licencja (zwana dalej „Licencją”), która określa prawa oraz obowiązki osoby korzystającej z tych materiałów.

6.4. Twórcą i Administratorem produktów elektronicznych jest Rafał Wenio.

6.5. Licencja zostaje udzielona po zakupie i pobraniu produktu.

6.6. Licencja zostaje udzielona na korzystanie z niej w celach niekomercyjnych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6.7. Pliki z informacjami nie są aktualizowane.

6.8. Zamówienia są składane bez zakładania konta w Sklepie.

6.9. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6.10. Użytkownik może dokonać zakupu produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Platformy.

6.11. Zakupu produktu może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6.12. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu PayPro SA (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

6.13. Sprzedawca umożliwia uiszczenia ceny w szczególności w następujący sposób:

 1. Przelew błyskawiczny;
 2. BLIK;
 3. Karta płatnicza;
 4. Google Pay;
 5. P24NOW.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

6.14. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

6.15. Do korzystania z zakupionych treści cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • standardowa przeglądarka (czytnik) plików PDF (np. Adobe Reader),
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

6.16. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

a) Opis danego produktu i jego cech.

b) Łączna cena zamówionych produktów wraz z podatkami.

c) Informacje dotyczące sposobu zapłaty.

d) Informacje dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

6.17. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Sklepu. Składając zamówienie, Klient podaje następujące dane:

a) Imię i nazwisko.

b) Adres e-mail.

6.18. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

a) Imię i nazwisko.

b) Adres e-mail.

c) Adres zamieszkania/siedziby.

d) Nazwa firmy (w przypadku firm).

e) Numer NIP (w przypadku firm).

6.19. Użytkownik podczas składania zamówienia, przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

f) Przystąpiłem(-łam) dobrowolnie do korzystania z Platformy.

g) Zapoznałem(-łam) się z Regulaminem.

h) Dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

6.20. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

6.21. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika produktu.

6.22. Do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego produktu. Link ten będzie ważny przez 30 dni.

6.23. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.

6.24. Niektóre ze sprzedawanych produktów zawierają linki do stron zewnętrznych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich działanie w przyszłości. Tak więc niedziałające linki nie mogą być przedmiotem roszczeń (niedziałające linki nie są uznawane za wady).

6.25. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu zamówienia. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

6.26. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.

6.27. Klient i Sklep związani są ceną produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

6.28. Każdy dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji.

6.29. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty Partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

6.30. Wraz z produktem Sklep wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz odstąpienia od umowy – formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

6.31. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

6.32. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.


§ 7.
PRAWA I OBOWIĄZKI

7.1. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego utrzymywania Platformy w celu korzystania z niej przez Użytkowników Platformy.

7.2. Administrator zastrzega sobie ponadto prawo do:

 • przejściowego zaprzestania utrzymywania Platformy ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Platformy,
 • wysyłania na adresy poczty elektronicznej Użytkowników informacji technicznych związanych z funkcjonowaniem Platformy i realizacją Usług.

7.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • treści i informacje przekazywane przez Użytkowników, w szczególności za ich prawdziwość, aktualność czy rzetelność (Użytkownicy mogą np. dodawać komentarze pod artykułami),
 • jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika Platformy danych oraz informacji Platformy, w tym treści artykułów, komentarzy, a także korespondencji e-mail,
 • jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika Platformy (Klienta) informacji zawartych w sprzedawanych materiałach,
 • zobowiązania finansowe ze strony Użytkownika w odniesieniu do zawartej Umowy z innym Użytkownikiem.

7.4. Administrator nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika Platformy, jeżeli nie posiada świadomości faktów i okoliczności ich zaistnienia.

7.5. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu Użytkowników Platformy, Administrator jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.

7.6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników Platformy treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Platformy w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.

7.7. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych na Platformie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach funkcjonalności świadczonych poprzez Platformę. 

7.8. Użytkownik Platformy zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników Platformy jak i Platformy.

7.9. Administrator może zaprzestać w trybie natychmiastowym świadczenia usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik:

 • zamieszcza na Platformie treści bezprawne,
 • dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 • w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu, lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Platformy.

7.10. Użytkownik Platformy lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@zyciewzdrowymstylu.pl, w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.

7.11. W ramach Platformy zabronione jest działanie Użytkownika Platformy, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

7.12. Administrator z chwilą zakupu produktu elektronicznego udziela Użytkownikowi niezbywalne i wyłączne prawo do użytkowania dla własnych potrzeb Użytkownika (użytek niekomercyjny) produktu, bez prawa do: powielania, modyfikacji produktu lub jakichkolwiek innych elementów produktu, rozpowszechniania, najmu, dzierżawy ani cesji praw z niniejszej umowy, używania do celów innych niż ich przeznaczenie.

7.13. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik nie jest uprawniony do:

 • udzielania sublicencji, sprzedaży, najmu lub użyczenia produktu, lub przeniesienia w inny sposób uprawnień wynikających z Licencji na osobę trzecią,
 • dystrybuowania produktu bez pisemnej autoryzacji takiej dystrybucji przez Twórcę lub Usługodawcę,
 • zwielokrotniania, trwale lub czasowo produktu w całości lub w części jakimikolwiek środkami w jakiejkolwiek formie,
 • modyfikowania, dokonywania tłumaczeń, przystosowywania produktu, zmieniania układu ani wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w produkcie,
 • tworzenia jakichkolwiek prac pochodnych na bazie produktu.


§ 8.
BLOG W RAMACH PLATFORMY 

8.1. Przedmiotem działalności Administratora na Blogu jest: 

 • umieszczanie wpisów związanych z tematyką zdrowego stylu życia,
 • moderowanie Bloga.

8.2. W celu korzystania z Bloga Użytkownik powinien posiadać:

 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne,
 • dostęp do sieci Internet,
 • adres poczty e-mail.

8.3. Administrator zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. 

8.4. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

8.5. Administrator informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne na Blogu.

8.6. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies zawarte są w Polityce prywatności i cookies, udostępnionej pod adresem: https://zyciewzdrowymstylu.pl/polityka-prywatnosci/. Polityka prywatności i cookies stanowi integralna część niniejszego Regulaminu.

8.7. Użytkownik korzysta z informacji opublikowanych na Blogu na własną odpowiedzialność.

8.8. Użytkownik korzystający z Bloga zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników, Partnerów jak i Bloga.

8.9. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

8.10. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@zyciewzdrowymstylu.pl.

8.11. W ramach Bloga zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

8.12. Administrator troszczy się o należyte działanie Bloga.

8.13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika informacji dostępnych na Blogu.


§ 9.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników Platformy z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 • utratę przez Użytkowników Platformy danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora (działanie osób trzecich),
 • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości działania Platformy,
 • podanie przez Użytkowników Platformy nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy korzystaniu z Platformy,
 • inne przypadki nieprzestrzegania przez Użytkownika Platformy warunków niniejszego Regulaminu.


§ 10.
REKLAMACJE – POSTANOWIENIA OGÓLNE

10.1. Klienci mają prawo składać reklamacje dotyczące świadczeń wykonywanych przez Platformę. 

10.2. Użytkownicy powinni informować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach zaistniałych przy świadczeniu Usług.

10.3. Informacja winna zawierać w szczególności:

 • oznaczenie Klienta,
 • przedmiot i opis okoliczności sporu.

10.4. Użytkownik Platformy ma możliwość zgłoszenia wszelkich reklamacji poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail:
kontakt@zyciewzdrowymstylu.pl, w której treści wpisuje:

 • dane Użytkownika Platformy umożliwiające kontakt,
 • nazwę produktu,
 • czas, który stanowi podstawę reklamacji,
 • zarzuty Użytkownika Platformy,
 • okoliczności uzasadniające reklamację,
 • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

10.5. Administrator rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

10.6. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.


§ 11.
REKLAMACJE – SKLEP

11.1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).

11.2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. 

W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
 • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

11.3. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres: kontakt@zyciewzdrowymstylu.pl.

11.4. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

11.5. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący Konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

11.6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

11.7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

11.8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

11.9. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

11.10. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

11.11. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu.

11.12. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

11.13. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta.

11.14. Jakiekolwiek postanowienia Regulaminu, nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumentów lub Przedsiębiorców-Konsumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556–576 Kodeksu cywilnego.


§ 12.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY, UPRAWNIENIA DLA KONSUMENTA I PRZEDSIĘBIORCY-KONSUMENTA

12.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Niezależnie od terminu zagwarantowanego ustawowo, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi Sklep umożliwia skorzystanie z prawa odstąpienia od zawartej umowy w terminie do 90 dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy. Do zachowania terminu, o którym mowa w 12. ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony na końcu tego Regulaminu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

12.2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy-Konsumentowi w wypadkach:

 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12.3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.

12.4. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.  

12.5. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta (stosownie do art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

12.6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu, nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem. 

12.7. Ponadto zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.


§ 13.
REZYGNACJA, OPINIE

13.1. Użytkownik Platformy może w dowolnym momencie zrezygnować z użytkowania Platformy ze skutkiem natychmiastowym.

13.2. Klient Platformy ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej produktów sprzedawanych w sklepie. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupu. W skład opinii może wchodzić m.in. wystawienie oceny lub recenzja korzystania z produktu. Zastrzegamy po dokonaniu zakupu w sklepie możliwość wysłania do Klienta wiadomości e-mail z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące produktu(-ów).

Wystawione przez klientów opinie można sprawdzić poprzez najechanie kursorem i kliknięcie w widget Opineo na stronie sklepu. Wystawiane przez Klientów opinie są publikowane zgodnie z regulaminem Opineo.pl.

W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii, zaproszenie może być powtórzone.

Platforma zastrzega, że wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Platformy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej, inne prawa Platformy lub osób trzecich. Opinia może być wystawiona tylko do zakupionych produktów. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sama Platforma ani jej pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta. W tym celu autor opinii musi przesłać na adres admin@opineo.pl zgłoszenie z adresu e-mail użytego do rejestracji opinii.


§ 14.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I OPIS MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

14.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, w tym w szczególności art. 556-557 Kodeksu Cywilnego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 

14.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

14.3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

14.4. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem.

c) Powiatowy (miejski) Rzecznik Konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

d) Platforma Online Dispute Resolution (ODR) dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14.5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem a Sklepem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

14.6. Administrator zastrzega prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

14.7. Niniejszy Regulamin z ważnych przyczyn może ulec zmianie, z tym że zmiany zostaną opublikowane na stronie z wyprzedzeniem minimalnym 15 dni przed ich wejściem w życie. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik w czasie wskazanym powyżej może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

14.8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03.12.2022 r.

 

Załączniki do Regulaminu


A. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,
 • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,
 • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,
 • w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy: Rafał Wenio, e-mail: kontakt@zyciewzdrowymstylu.pl, działającą w ramach Start-upu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. (Informujemy, iż oświadczenie powinno zostać przesłane pocztą elektroniczną).

4. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest zamieszczony na końcu tego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

B. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

Adresat:

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: Warszawa, al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 Klatka K4, poziom 1, 03-901 Warszawa, fundacja wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143.

Sklep: 

Życie w zdrowym stylu – działający w ramach Start-upu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Adres do kontaktu i odesłania wypełnionego Formularza odstąpienia od umowy: 

e-mail: kontakt@zyciewzdrowymstylu.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*) ……………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………

 

Data ………………………………….

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin ten w formacie PDF dostępny jest tutaj.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności.